Realizowane programy - Komenda Miejska Policji w Koninie

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Strona znajduje się w archiwum.

Realizowane programy

I. Nazwa programu:

 • Wielkopolski Program Prewencyjny „Bezpieczna Szkoła”

       1. Cele główne programu:

 • prowadzenie profilaktyki wiktymologicznej – uczenia dzieci i młodzieży unikania zagrożeń, a także edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania i promowania postaw pomagających w zachowaniu bezpieczeństwa.

       2. Cele pośrednie programu:

 • stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół poprzez wprowadzenie jednakowych form współdziałania Policji, szkoły i rodziców na rzecz bezpieczeństwa dzieci,

 • uwrażliwienie dzieci na możliwość pojawienia się zagrożeń w drodze do i ze szkoły, w domu i w czasie zabawy,

 • wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożenia,

 • przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy dotyczącej praw dzieci ofiar przestępstw i odpowiedzialności prawnej ucznia sprawcy czynu karalnego.

       3. Podmioty współuczestniczące w realizacji programu:

 • nauczyciele, pedagodzy, uczniowie i rodzice w szkole,

 • Policja,

 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego,

 • Straż Miejska,

 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

 • Państwowa Straż Pożarna,

 • Wydziały Oświaty,

 • Wydział Kultury i Spraw Obywatelskich,

 • Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • MONAR,

 • organizacje i stowarzyszenia pozarządowe

       4. Metody i sposób realizacji programu:

 • spotkania edukacyjno-informujące do rodziców, nauczycieli dotyczące współczesnych zagrożeń, sygnałów mogących świadczyć, że dziecko zażywa narkotyki, odpowiedzialności w świetle obowiązujących przepisów prawa,

 • spotkania dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w trakcie spotkań z obcym,

 • szkolenia dla pedagogów, kuratorów rodzinnych dot. procedur postępowania z uczniami którzy popełnili czyn karalny, zagrożonymi demoralizacją,

 • udział w posiedzeniach Zespołów Resocjalizacyjno-Wychowawczych działających w konińskich gimnazjach,

 • pokazy edukacyjno-prewencyjne „Bezpieczeństwo nad wodą” „Jak postępować kiedy zaatakuje pies” przeprowadzane dla uczniów szkół podstawowych przed wakacjami,

 • festyn „Baw się bezpiecznie” z okazji Dnia Dziecka – wskazanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego,

 • turniej „Najważniejsze bezpieczeństwo” dla uczniów klas III szkoły podstawowej obejmujący bloki tematyczne: bezpieczeństwo na drodze, w szkole, spotkanie z obcym, zagrożenia w Internecie, pierwsza pomoc przedlekarska, przeciwdziałanie pożarom,

 • konkursy plastyczne dla uczniów klas III szkoły podstawowej pn. „Stop przemocy”.

 • film edukacyjno-prewencyjny „Najważniejsze bezpieczeństwo” zawierający 11 bloków tematycznych:> bezpieczny pobyt w lesie, plac zabaw,> chroń swoje mienie,> zima-bezpieczne zabawy,> bezpieczne korzystanie z Internetu,> bezpieczeństwo dziecka w domu,> stop agresji i przemocy,> bezpieczna jazda na rowerze,> właściwe postępowanie z psem,> bezpieczeństwo nad wodą,> obcy – właściwe zachowanie,> bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych.

Film adresowany jest dla uczniów klas I. Postacie w poszczególnych scenach odgrywane były przez uczniów klas III szkoły podstawowej. Film prezentowany był na początku roku szkolnego rodzicom uczniów klas I. Wszyscy uczniowie klas I otrzymali film na własność. Jest on także materiałem edukacyjnym wykorzystywanym przez nauczycieli podczas realizacji bloków poświęconych bezpieczeństwu dziecka.

 • poradnik „Bezpieczne wakacje” opracowany przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji, adresowany do uczniów klas I szkoły podstawowej, wręczany pierwszoklasistom przez dzielnicowych podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

        5. Liczba adresatów programu:

około 11 tysięcy uczniów

 

 

II. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań

    „Razem bezpieczniej”

Obszary:

         1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych 

 • przeciwdziałanie kradzieżom telefonów komórkowych i innych rzeczy, rozpropagowywanie ulotek, broszur,
 • przeciwdziałanie oszustwom i kradzieżom na szkodę osób starszych i samotnie zamieszkujących, wspólne wizyty u tych osób z pracownikami socjalnymi
 • rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Konina i gmin powiatu konińskiego,
 • przeciwdziałanie włamaniom do altan na terenie ogródków działkowych i domków letniskowych, rozpropagowywanie broszur, ulotek,
 • przeciwdziałanie dewastacji mienia i zakłóceniom ciszy nocnej przez młodzież opuszczającą kluby nocne, wzmożone służby 
 • działania zmierzające do eliminacji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, wspólne kontrole z członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wzmożone kontrole i służby, 
 • spotkania z mieszkańcami osiedli i wsi celem informowania o zagrożeniach oraz sposobach ich unikania,

2. Przemoc w rodzinie

 • utworzenie „Zespołu Wczesnej Interwencji w Sytuacji Przemocy w Rodzinie”, w skład którego wchodzą: pracownicy socjalni, prawnik, dzielnicowy, kurator rodzinny. Działanie zespołu jest elementem realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. W posiedzeniach zespołu udział biorą osoby pokrzywdzone przemocą domową oraz sprawcy. Posiedzenie zespołu odbywa się raz w tygodniu w siedzibie KMP w Koninie. 
 • bieżąca współpraca z Zespołem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Koninie oraz w powiecie, 
 • współpraca w Konińskim Towarzystwem „Trzeźwość” i wdrożenie programu zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy –wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty, oraz posiadają wyroki „w zawieszeniu” za przestępstwo znęcania się nad osobami najbliższymi,
 • uruchomiono 2 grupy wsparcia dla kobiet pokrzywdzonych w przemocy, oraz 1 grupę dla dzieci – ofiar przemocy. Grupy prowadzone przez specjalistów KT „Trzeźwość”,
 • zorganizowano szkolenie pn. „Rodzina bez przemocy”, - w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie – Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szkolenie zaplanowane zostało na dwa dni. Wzięli w nim udział przedstawiciele następujących instytucji i podmiotów:
 • dzielnicowi, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, członkowie Miejskiej Komisji ds. Rodziny, członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

        3. Bezpieczeństwo w szkole

 

 • służby funkcjonariuszy Policji po cywilnemu i umundurowanych w dni zwiększonego ruchu młodzieży – piątki godziny popołudniowe i poniedziałki godzinny poranne; bezpośrednie okolice przystanków PKS, MZK, burs szkolnych / powroty i wyjazdy uczniów do miejsc zamieszkania/, 
 • działania prewencyjne prowadzone wspólnie z innymi instytucjami „Dzień wagarowicza”, patrole w bezpośrednim sąsiedztwie szkół / bloki, markety/ pod kątem ujawniania wagarowiczów, 
 • kontrola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, 
 • prezentowanie stanowiska i współpraca z Urzędem Miejskim – Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie łamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 
 • uczestnictwo z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w spotkaniach z rodzicami na temat zachowań dzieci i młodzieży wyczerpujących niejednokrotnie znamiona przestępstw i wykroczeń, zwrócenie uwagi na brak właściwej reakcji dorosłych na te zachowania, kupno alkoholu, jego spożywanie, palenie papierosów oraz odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione czyny: zagadnienia: przemoc, agresja, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków 
 • praca funkcjonariusza Sekcji Prewencji w Miejskim Zespole Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina: przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas I gimnazjów na temat bezpieczeństwa w szkole, bezpośrednim sąsiedztwie oraz w rodzinie. Ponadto tematy ankiet obejmowały problematykę dostępności do alkoholu i narkotyków. Wyniki badań zostały przedstawione na sesji Rady miasta, a następnie przekazane poszczególnym gimnazjom w celu wykorzystania ich do analizy zagrożenia na terenie poszczególnych szkół, wyciągnięcia wniosków i wdrożenia programów i działań naprawczych, 
 • wydanie opinii dla szkół ubiegających się o zainstalowanie i modernizację monitoringu wizyjnego w budynkach szkolnych, 
 • bieżąca współpraca z pedagogami w szkołach i przeprowadzanie działań dotyczących występujących zagrożeń, 
 • współpraca z lokalnymi mediami i promowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 
 • szkolenie „Młodzież a zagrożenia XXI wieku”
 • wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Departamentem Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Poznaniu zorganizowano szkolenia dla osób pracujących w środowisku dzieci i młodzieży / policjanci, kuratorzy rodzinni, , pedagodzy/.
       Poruszane były następujące bloki tematyczne:
 • zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających
 • zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu
 • Bezpieczny Internet
 • akcja „Bądź widoczny na drodze” – wręczanie kamizelek odblaskowych dla uczniów szkół podstawowych. W celu podniesienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – szczególnie dzieci – podjęliśmy inicjatywę aby wyposażyć każdą szkołę podstawową w kamizelki odblaskowe, które byłyby wykorzystywane przez nauczycieli w trakcie organizowanych rajdów, wycieczek z dziećmi. Środki na zakup kamizelek pozyskano z Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z poszczególnych gmin powiatu konińskiego. Wręczono 1442 kamizelki odblaskowe i 140 opasek w szkołach podstawowych w mieście i powiecie konińskim.

4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej

 • umieszczenie w autobusach MZK, na dworcach plakatów prewencyjnych dot. sposobów uchronienia się przed kradzieżami,
 • komunikaty w lokalnych mediach: prasa, telewizja, strony internetowe,
 • umundurowani funkcjonariusze prewencji pełnią służby w rejonach przystanków MZK i PKS gdzie dochodziło do kradzieży kieszonkowych w czasie natężonego ruchu podróżujących / powroty ze szkół, dni targowe/ ponadto wsiadają do autobusów MZK i przejeżdżają najbardziej zagrożone odcinki linii autobusowych, 

       5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 • prowadzenie wzmożonych działań kontrolno-prewencyjnych ukierunkowanych na:

  • eliminowanie z ruchu kierujących w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.

  • egzekwowanie ograniczeń prędkości w stosunku do kierujących pojazdami.

  • egzekwowanie od kierujących i pasażerów obowiązku używania pasów bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci.

  • ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób (w tym dzieci i młodzieży) i rzeczy.

  • zapewnienie bezpieczeństwa „niechronionym uczestnikom ruchu drogowego” –

pieszym, rowerzystom oraz egzekwowanie stosowania się przez nich do przepisów

obowiązujących w ruchu drogowym.

 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w okresach wzmożonego

Ruchu podczas „długich weekendów”, świąt oraz przejazdów wakacyjnych i w miejscowościach (rejonach) wypoczynkowych.

  • działania kontrolno – profilaktyczne związane ze Światowym Tygodniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  • Akcje kontrolno – pomiarowych o charakterze prewencyjnorepresyjnym zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach:

 

Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • udział w pokazach, konkursach i spotkaniach w placówkach oświatowych
 • strona internetowa KMP,
 • współpraca z mediami,
 • udział w spotkaniach, konferencjach, komisjach, itp. 

6. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej 

 • materiał „Bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności gospodarczej” za pośrednictwem dzielnicowych wręczony został 98 kierownikom bądź dyrektorom instytucji zajmujących się obrotem środków pieniężnych /banki, ajencje, kantory, poczty/. W trakcie spotkań dzielnicowi przekazali aby informacje zawarte w opracowaniu omówić na szkoleniach i odprawach z pracownikami,
 • zorganizowano szkolenie nt. „Zabezpieczenia obiektów oraz rozwiązań organizacyjno-taktycznych zmniejszających ryzyko stania się ofiarą przestępstwa” dla przedstawicieli placówek zajmujących się obsługą gotówkową.

7. Ochrona dziedzictwa narodowego.

 • organizacja konferencji dla proboszczów, opiekunów obiektów muzealnych i sakralnych nt. ochrony obiektów sakralnych przed przestępstwami i atakami terrorystycznymi, 
 • przekazywanie proboszczom parafii materiałów / dokumenty pisane i płyty/ upowszechniających techniczne środki zabezpieczeń obiektów, 
 • systematyczne spotkania dzielnicowych z proboszczami dot. zabezpieczeń obiektów i zapoznawanie z bieżącymi zagrożeniami.

 

Metryczka

Data publikacji 03.12.2014
Data modyfikacji 03.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jankowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jankowski KMP Konin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jankowski
do góry