Informacja dla studentów chcących odbyć praktyki - Praktyki - Komenda Miejska Policji w Koninie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla studentów chcących odbyć praktyki

 

WARUNKI PRZYJĘĆ
NA PRAKTYKI W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI
W KONINIE
 
Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052)
 
 
I. Wymagane dokumenty
Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:
 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie;
 2. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
 3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;
 4. zakres (program) praktyki;
 5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole / na uczelni;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. dwa egzemplarze umowy (wzór poniżej) podpisane przez osobę ubiegającą się o odbycie praktyk w KMP w Koninie
 9. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych; 

II. Termin i miejsce składania dokumentów
Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KMP w Koninie składa dokumenty zaadresowane na Wydział Ogólny KMP Konin ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin.

UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.


III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
       - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej
       - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
 3. Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

IV. Przebieg praktyki

 1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowany:
       - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
       - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
       - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
       - zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 2. Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KMP w Koninie.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

 1. Praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie są nieodpłatne.
 2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udziela oficer prasowy KMP Konin pod nr tel. 63 247 21 27.

 

Metryczka

Data publikacji 07.01.2015
Data modyfikacji 07.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jankowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jankowski KMP Konin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jankowski
do góry