Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KMP Konin

Wydział Patrolowo – Interwencyjny

Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr korespondencji wychodzącej

Ewidencja faksów

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Rejestr wydania i zdania broni z pododdziału

Rejestr badań stanu trzeźwości prowadzonych urządzeniami kontrolno – pomiarowymi

Książka wydania broni z pododdziału (krótkiej)

Książka wydania broni z pododdziału (specjalistycznej – długiej)

Książka wydania broni z pododdziału (Taser)

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

Książka wydania broni – depozytowa

Rejestr pobranych notatników

Rejestr przeprowadzonych interwencji

Rejestr zadań doraźnych zleconych przez inne komórki organizacyjne

Rejestr rozliczonych mandatów

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr wydanych pokwitowań

Rejestr wydania sprzętu z magazynu

Rejestr wydanych terminali mobilnych

 

Wydział Prewencji

Sekretariat:

Dziennik korespondencji sekretariatu

Ewidencja zarządzeń i wniosków

Rejestr korespondencji wpływającej – RWP – do sprawy

Rejestr korespondencji wpływającej – Izba Wytrzeźwień

Rejestr Niebieskich Kart

Rejestr korespondencji wychodzącej – poczta specjalna

Rejestr korespondencji wychodzącej – prokuratura

Rejestr korespondencji wychodzącej – dzielnicowi

Rejestr wezwań do udzielenia asysty

Ewidencja faksów

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

 

Zespól ds. Wykroczeń

Rejestr Spraw o Wykroczenia

 

I Rewir Dzielnicowych

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu RD I

Ewidencja ukaranych kierowców RD I

Książka doręczeń RD I

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych RD I i RD II

Ewidencja godzin nadliczbowych RD I

Zeszyt odpraw KMP Konin RD I

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi na zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu RD I

Książka wydania (radiotelefonów, alkotestu, terminali noszonych) RD I

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem RD I

Kontrola MKK RD I

 

II Rewir Dzielnicowych

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu RD II

Ewidencja ukaranych kierowców RD II

Książka doręczeń RD II

Ewidencja wyjść w godzinach służbowy RD i i RD II

Ewidencja godzin nadliczbowych RD II

Zeszyt odpraw KMP Konin RD II

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi na zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu RD II

Książka wydania (radiotelefonów, alkotestu, terminali noszonych) RD II

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem RD II

Kontrola MKK RD II

 

Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych

Książka przebiegu służby dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

Książka ewidencji osób

Książka wizyt lekarskich

Książka wydawania broni z pododdziału

Zeszyt kontroli służbowej

Rejestr wydawanych notatników służbowych

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Skorowidz alfabetyczny osób osadzonych w PdOZ KMP

 

Wydział Ruchu Drogowego

Rejestr wniosków o skierowanie na badanie psychologiczne

Rejestr kart MRD-5 (ukaranych kierowców)

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Książka doręczeń

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr meldunków informacyjnych

Rejestr urlopów

Książka wydania broni z pododdziału

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Rejestr odmów wszczęcia

Rejestr wszczęć i dochodzeń

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr korespondencji wychodzącej

Dziennik korespondencji sekretariatu

Rejestr podejrzanych

 

Wydział Sztab Policji

Dziennik korespondencji sekretariatu

Dziennik przepisów

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr wydanych zaświadczeń o utracie dokumentów

Książka kontroli nad służbą

Książka kontroli zewnętrznej

Dziennik telegramów wychodzących

Dziennik telegramów przychodzących

Książka korespondencji przychodzącej

Książka ewidencji przepustek jednorazowych

Książka wydania broni

Książka przebiegu służby

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

Książka depozytu broni

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym na zawartość alkoholu

Rejestr dowodów wydania sprzętów uzbrojenia

Rejestr holowań

Zeszyt odpraw

Dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazywanych informacji stałego dyżuru KWP, KMP

Książka pełnienia stałego dyżuru KWP, KMP

Książka dowodzenia działaniami KMP w Koninie

Zeszyt kontroli budynków KMP

Książka ewidencji osób nietrzeźwych doprowadzonych przez f-szy KMP Konin do miejsca zamieszkania lub pobytu

Telefon zaufania, rejestr zgłoszeń

Rejestr sprawdzeń na MRPHO TOUCH

 

Wydział Ogólny

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr korespondencji wychodzącej

Dziennik przepisów

Dziennik korespondencji sekretariatu

Ewidencja faksów

Lista obecności

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Centralny rejestr upoważnień

Centralny rejestr upoważnień do czynności nadzorczych

Centralny rejestr pełnomocnictw

 

Wydział Kryminalny

Dziennik korespondencyjny

Dziennik korespondencyjny (ewidencja zarządzeń i wniosków)

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr wezwań do udzielenia asysty, doprowadzeń

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Ewidencja faksów

Dziennik przepisów

Dowód obecności w pracy (ewidencja wyjść, lista obecności)

Dziennik przeprowadzonych rozmów komórkowych

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Ewidencja wydanych kluczy do pomieszczenia ODN

Ewidencja wydania/zdania kluczy do pomieszczenia nr 353

Rejestr notatników

Rejestr osób poszukiwanych

Rejestr osób zaginionych

Książka odpraw

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Rejestr decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego

Rejestr ankiet bezpieczeństwa osobowego

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Rejestr teczek postępowań sprawdzających (alfabetyczny)

Ewidencja osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych

Ewidencja upoważnień do zbioru danych osobowych – Przemoc w rodzinie

Ewidencja upoważnień do zbioru danych osobowych – Krajowy System Informacji (SIS/VIS)

Ewidencja upoważnień do zbioru danych osobowych – Krajowy System Informacji Policji

Ewidencja upoważnień do zbioru danych osobowych – System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji

Ewidencja upoważnień do zbioru danych osobowych – System Wspomagania Obsługi Policji

Ewidencja upoważnień do zbioru danych osobowych Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Rejestr oświadczeń osób, które zapoznały się z przepisami o ochronie danych osobowych i przeszkolonych w tym zakresie

Dzienniki ewidencyjne dokumentów niejawnych

Rejestr dzienników i teczek

Dziennik przepisów niejawnych

Inne rejestry i ewidencje dotyczące spraw objętych klauzulami tajności

Rejestr wydanych przedmiotów niejawnych

Dziennik przepisów jawnych Zespołu ds. OIN

Ewidencja nadgodzin pracowników Zespołu ds. OIN

Ewidencja korespondencji jawnej

Książka doręczeń przesyłek miejscowych dla korespondencji jawnej

 

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy

Dziennik korespondencji

Książka doręczeń

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr korespondencji wpływającej

Księga dowodów rzeczowych

Rejestr postępowań sprawdzających i odmów

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr faxów

Dziennik stanowiska komputerowego

Książka wyjść w godzinach służbowych

Ewidencja połączeń telefonicznych z telefonią komórkową

 

Komisariat Policji w Sompolnie

Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu

Rejestr odmów wszczęcia

Dziennik podawczy

Książka dyspozytora

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Lista obecności

Karty ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych

Grafiki służby

Rejestr delegacji

Ewidencja urlopów

Książka przyjęć interesantów

Dziennik przepisów

Rejestr przesyłek nadanych

Rejestr korespondencji wychodzącej

Książka kontroli zewnętrznej

Rejestr informacji

Rejestr osób poszukiwanych

Rejestr śledztw i dochodzeń

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Rejestr dozoru Policji

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem

Rejestr notatników

Rejestr wydanych mandatów karnych

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości

Książka przeprowadzonych kontroli pełnionych służb

Książka służby konwojowej

Rejestr kontroli mandatów

Rejestr wydanych bloczków pokwitowań

Książka służby

Rejestr spraw o wykroczenia

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr kolizji

 

Komisariat Policji w Starym Mieście

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Rejestr odmów wszczęć

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Rejestr spraw o wykroczenie

Rejestr mandatów karnych

Rejestr MRD i kolizji

Rejestr notatników służbowych

Rejestr nadgodzin

Rejestr KSIP

Rejestr poczty wychodzącej

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Książka dozorów

Książka kontroli zewnętrznej

Książka dyspozytora

Książka służby

Dziennik korespondencji sekretariatu

Dziennik przepisów

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Ewidencja faksów

 

Komisariat Policji w Ślesinie

Dziennik korespondencyjny

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Rejestr Mandatów

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach

Dziennik przepisów

Książka dyspozytora

Zeszyt kontroli komisariatu

Zeszyt pobrań terminali noszonych

Rejestr wykroczeń

Książka dozorów

Rejestr kolizji

Rejestr praw jazdy i dowodów rejestracyjnych

Książka przyjęć interesantów

Książka kontroli zewnętrznej

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

 

Komisariat Policji w Rychwale

Dziennik korespondencyjny

Rejestr w sprawie ukaranych kierowców

Rejestr kolizji drogowych

Rejestr RSOW

Rejestr RSD

Rejestr Zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Książka doręczeń

Rejestr notatników służbowych

Dziennik przepisów

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Rejestr odmów wszczęcia dochodzenia

Rejestr Niebieskich kart

Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej

Książki służby

Książka dyspozytora

Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Ewidencja czynności jednorazowych

Rejestr faxu

Rejestr dozorów

Książka kontroli zewnętrznej

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Rejestr osób poszukiwanych

Rejestr potwierdzenia ukarania mandatem

 

Komisariat Policji w Kleczewie

Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr odmów wszczęć

Rejestr spraw o wykroczenia

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Książka zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr korespondencji wychodzącej

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr kancelaryjny w sprawie ukaranych kierowców

Księga dowodów rzeczowych

Wykaz sprawców

Wykaz pokrzywdzonych

Rejestr kolizji

Rejestr przepustek i powiadomień z zakładów karnych

Książka doręczeń do KMP Konin

Książka doręczeń do sądu i prokuratury

Rejestr bloczków mandatowych

Rejestr kontroli mandatów

Rejestr wydanych notatników

Dziennik przepisów

Książka kontroli zewnętrznej

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Rejestr dozoru Policji

Rejestr skarg i wniosków

Książka dyspozytora

Zeszyt przyjęć interesantów

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

 

Posterunek Policji w Kazimierzu Biskupim

Dziennik korespondencji sekretariatu

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr odmów wszczęcia

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr kolizji

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem

Rejestr wydanych notatników służbowych

Rejestr spraw o wykroczenia

Książka służby w patrolach i obchodach

 

Posterunek Policji w Golinie

Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Książka dyspozytora

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Grafiki służby

Książka kontroli zewnętrznej

Rejestr notatników służbowych

Rejestr dozoru Policji

Rejestr urlopów

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym

Rejestr ewidencji ukaranych kierowców MRD 5/1)

Rejestr spraw o wykroczenia

Rejestr śledztw i dochodzeń

Zeszyt odpraw

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Rejestr odmów wszczęcia

Rejestr informacji

Listy obecności

 

Posterunek Policji w Kramsku

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr postępowań w sprawach o wykroczenia

Rejestr mandatów karnych

Rejestr kart MRD

Rejestr postępowań sprawdzających odmów wszczęcia postępowań przygotowawczych

Rejestr wydanych decyzji kierujących na badania

Rejestr wystąpień

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr dozoru policji

Książka doręczeń korespondencji

Książka służby

Książka kontroli zewnętrznych

Książka przyjęć interesantów

Książka dyspozytora

Książka doręczeń korespondencji

Książka służby

Książka kontroli zewnętrznych

Książka przyjęć interesantów

Książka dyspozytora

Dziennik korespondencji

Dziennik przepisów

Dziennik telegramów wychodzących

Zeszyt kontroli mandatów karnych

Zeszyt kontroli broni

Zeszyt odpraw

Ewidencja wyjść

Ewidencja nadgodzin

Ceduła PP Kramsk

Metryczka

Data publikacji 05.12.2014
Data modyfikacji 16.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jankowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jankowski KMP Konin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jankowski
do góry